Stomatolog i Medycyna Estetyczna Bełchatów

Stomatologia i Medycyna Estetyczna

dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz

Stomatolog Bełchatów

 

 

Regulamin organizacyjny

obowiązujący w gabinecie stomatologicznym

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 1C, NIP: 7271239952, Numer BDO 000075176

 

 1. Postanowienia

Gabinet Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz jest indywidualną praktyką lekarską, działającą na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie

 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

 

 1. Firma indywidualnej praktyki lekarskiej

Praktyka lekarska działa pod firmą: Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

Adres: ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów, NIP: 7271239952, Numer BDO 000075176

 

 1. Cele i zadania indywidualnej praktyki lekarskiej

 1. Celem praktyki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Do zadań gabinetu Dentica w szczególności należą:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w ramach kompetencji lekarza stomatologa

 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii

 3. prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej

 4. współpraca z innymi specjalistami, jeśli będzie potrzebna

 

 1. Struktura organizacyjna indywidualnej praktyki lekarskiej

Gabinet Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz indywidualna praktyka lekarska.

1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz, lekarz który ją utworzył.

2. Lekarz dentysta, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz, ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów

 

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w indywidualnej praktyce lekarskiej

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez dr. n. med. lek. dent. Monikę Sajewicz

 2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

 1. osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń

 2. telefonicznego pod numerem telefonu +48 503 76 92 95

Nie rejestruje się pacjentów za pośrednictwem e-maila lub przy użyciu mediów społecznościowych typu facebook itp.

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w gabinecie. W gabinecie pacjent zobowiązany jest okazać:

 1. dowód tożsamości (celem zweryfikowania Państwa tożsamości, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gabinet ma prawo do przetwarzania danych osobowych w tym numeru PESEL swoich pacjentów)

 2. pacjent musi wypełnić formularz wywiadu podając swoje dane, w tym kontaktowe oraz wyrazić zgodę na leczenie

 3. pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417)

 4. zgoda na udzielenie świadczenia musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu endodoncji, protetyki, chirurgii, implantologii a także przed zabiegiem wybielania zębów – może być wyrażona ustnie w obecności asystentki i przyjmuje się, że samo stawiennictwo oraz zajęcie miejsca na fotelu stomatologicznym po wyjaśnieniu celu zabiegu oznacza zgodę na zabieg

 5. w każdej chwili pacjent może odmówić zgody na zabieg lub przerwać zabieg z wpisem do dokumentacji

 6. w przypadku osób niepełnoletnich – zobowiązani są oni do stawiennictwa z opiekunem prawnym

 7. na pierwszą wizytę pacjent zgłasza się 10 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej

 8. w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia i kosztów

 9. na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Gabinetu Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz, skargi/zażalenia przyjmuje dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz

 10. skarga może być złożona ustnie lub pisemnie; na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 21 dni

 

 1. Organizacja i zadania Gabinetu Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

 1. Do głównych zadań należą:

 1. realizacja zadań praktyki i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;

 2. kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;

 3. dbałość o należyty wizerunek praktyki lekarskiej;

 4. zapewnienie sprawności funkcjonowania gabinetu;

 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;

     2. Gabinet Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 

 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

 

 1. Postępowanie z dokumentacją medyczną

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:

 1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

 2. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 3. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

 4. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 5. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 6. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;

 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

 

 1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;

  4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

  5. Wysokość opłat:

 1. kopia dokumentacji medycznej za 1 str. – 2 zł

 2. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 20 zł

 

 1. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

Gabinet DenticaStomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ani żadnym innym ubezpieczycielem w związku z tym wszystkie zabiegi i usługi stomatologiczne są odpłatne w całości. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny na stronie https://denticabelchatow.pl/Cennik  i  w gabinecie do wglądu.

 

 1. Sposób kierowania Gabinetu Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

Gabinetem Stomatologicznym Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz zarządza dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz.

 

 1. Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz pacjent ma prawo do:

 1. poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

 2. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

 3. rzetelnej informacji o stanie zdrowia

 4. wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie regulaminu porządkowego GabinetuDentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu

 3. przestrzeganie higieny osobistej

 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż

 5. przestrzeganie zaleceń lekarza

 6. odwoływanie wizyt z należytym wyprzedzeniem (minimum 24 godziny przed planowaną wizytą) Gabinet ma prawo potwierdzić telefonicznie czy pacjent stawi się na umówioną wizytę. Brak odwołania wizyty, brak możliwości kontaktu z pacjentem po trzykrotnej próbie kontaktu ze strony gabinetu będzie traktowane jako odwołanie wizyty. W przypadku, gdy pacjent/ka nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent/ka. W przypadku planowanej dłuższej wizyty Gabinet Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz ma prawo  pobrać zadatek szczególnie od osób , które wcześniej nie odwołały wizyty.  Zadatek będzie wliczany do wizyty, na której dane leczenie będzie prowadzone. W przypadku niezgłoszenia się na zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu, zadatek przepada. Kwota zadatku na wizyty zaplanowane na 1h i dłuższe: 100 (sto)zł za każdą zaplanowaną godzinę. Terminy wizyt powinny być odwoływane przed planowaną wizytą tylko poprzez kontakt telefoniczny, wysłanie SMS na nr tel. 503 76 92 95 lub poprzez wysłanie maila na adres kontakt@denticabelchatow.pl

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Nie ma prawa wymuszać ustąpienia miejsca przez innego pacjenta będącego w trakcie zabiegu, jeśli nie ma zagrożenia życia. W razie konieczności decyduje lekarz. W przypadku nieuzasadnionego wymuszania zabiegu nastąpi odmowa wykonania zabiegu.

 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach, zgodnie z aktualna wiedzą medyczną.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 4. Osoba udzielająca pacjentowi świadczeń zdrowotnych kieruje się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 5. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 6. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 7. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do dr n. med. lek. dent. Moniki Sajewicz.

 8. Pacjenci mają prawo do zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do dr n. med. lek. dent. Moniki Sajewicz. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

 9. Pacjenci agresywni, pod wpływem alkoholu i używek, kłócący się, wyzywający personel, wymuszający nieakceptowalne działania nie będą przyjmowani, jak również mogą spodziewać się odmowy leczenia bądź odmowy kontynuacji leczenia niezależnie od etapu leczenia z udokumentowaniem powodu odmowy. Jak również będą poproszeni o poszukanie innego lekarza.

 10. Specyfika zabiegu lekarskiego sprawia, że nie zawsze udaje się ściśle przestrzegać czasu wizyty, w związku z tym mogą pojawić się odstępstwa od terminarza wizyt – pacjent/ka ma prawo wtedy przełożyć wizytę na najbliższy wolny termin lub może zgodzić się na oczekiwanie na swoją kolej do zabiegu. Nie akceptujemy kłótni i agresji na tym tle i przywołany zostanie punkt 11 rozdz. XIII tego regulaminu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w siedzibie gabinetu, tekst umieszczony zostanie też na stronie www.denticabelchatow.pl

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów są do wglądu w siedzibie gabinetu i na stronie: https://denticabelchatow.pl 

 

 

FLAVON

Naturalne Suplementy

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna
Stomatolog Bełchatów

Created with Webwave CMS

Dentica 

Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów