Stomatolog i Medycyna Estetyczna Bełchatów

Stomatologia i Medycyna Estetyczna

dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz

Stomatolog Bełchatów

Klauzula Informacyjna

w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług stomatologicznych przez

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

W związku z korzystaniem bądź wyrażeniem zamiaru korzystania przez Państwa z usług stomatologicznych oferowanych przez Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz (dalej jako: „Administrator” niniejszym przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Sajewicz, prowadząca działalność pod firmą Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz w Bełchatowie, przy ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów, NIP: 7271239952, REGON: 473297628.

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie pod adresem: Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz, ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Cele przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia w przyszłości oraz realizacji zawartych z Państwem umów związanych ze świadczeniem przez Administratora usług stomatologicznych oraz usług z zakresu medycyny estetycznej.

 

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL;
  3. adres i nr telefonu;
  4. informacje o stanie zdrowia;

 

Źródło pochodzenia danych

Wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały przez Państwa przekazane dobrowolnie bezpośrednio Administratorowi.

 

Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa obowiązującymi w momencie ich przechowywania, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta lub odpowiadającej, obowiązującej w momencie przetwarzania.

 

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Informacja o organie nadzorczym

  1. z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Charakter udostępnienia danych

Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 

Informacja o profilowaniu

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

FLAVON

Naturalne Suplementy

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna
Stomatolog Bełchatów

Created with Webwave CMS

Dentica 

Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów